Köpvillkor

Allmänna villkor för kurser hos Sjölotsen

Anmälan

Kursanmälan är bindande då den bekräftats av Sjölotsen.

Kursavgift

Kursavgift skall betalas omgående, dock senast inom 10 dagar, om inte annat överenskommits skriftligt.

Förfallen betalning

Förfallen eller ej betald kursavgift medför att kursplatsen kan överlåtas till annan sökande av Sjölotsen.

Avbokning

Avbokning av kursplats kan ske, senast 30 dagar innan kursstart och då återbetalas kursavgiften med avdrag för en administrationsavgift om 350 kr. Kursplatsen kan överlåtas till annan person utan extra kostnad.

Observera att en avbokning alltid behöver bekräftas av Sjölotsen för att den ska vara giltig.

Mot uppvisande av sjukintyg kan bokad deltagare genomföra aktuell kurs vid senare kurstillfälle. Betalning kvarstår dock för det först bokade kurstillfället.

Material och praktikpass

Kursmaterial och praktikpass bokas normalt vid kursstart och faktureras via e-mail med betalningsvillkor 10 dagar. Vid utebliven betalning debiteras dröjsmålsränta enligt lag.

Förändringar av kursschema Sjölotsen förbehåller sig rätten att utan ersättningsskyldighet ställa in kurs. Eventuellt inbetald kursavgift återbetalas eller kan kvarstå som betalning för kurs vid senare tillfälle.

Upphovsrätt

Allt kursmateriel, såsom kursdokumentation som kunden får tillgång till i samband med kurs är skyddat enligt lagen om upphovsrätt, och får ej kopieras eller mångfaldigas i någon form.

Ansvar

Sjölotsen ansvarar inte för förlust av eller skada på kursdeltagares tillhörigheter eller för ev. indirekta kostnader (såsom förlorade arbetsintäkter) till följd av genomförda alternativt flyttade utbildningar.